ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิตรภาพที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย

Enjoy Science: Young Makers Contest

เชฟรอนดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานผ่านโครงการเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น โดยการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ของเราอยู่ใต้กรอบกลยุทธ์ 4 Es คือ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment & Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) การศึกษา (Education) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เชฟรอนดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 

พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

โครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย” (Foster Future Forests)

เมื่อปี พ.ศ. 2566 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดและบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย” (Foster Future Forests) ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจังหวัดระยองร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการรวมถึงชุมชนในจังหวัดระยอง โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชายเลน “พระเจดีย์กลางน้ำ” ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื้อที่ 100 ไร่ โดยเริ่มต้นด้วยการขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอน

เชฟรอนยังร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อจัดทำ “โครงการก๊าซชีวภาพสหกรณ์ยางพารา” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วยงบประมาณรวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 425 ตัน/ปี หรือประมาณ 31% และสามารถเป็นต้นแบบในการส่งต่อความรู้ให้กับสหกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ เชฟรอนยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย ผ่านโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Rigs-to-Reefs) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เชฟรอนได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

 

เชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต

โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เชฟรอนได้สนับสนุนโครงการ “เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต” (Chevron Fund4Life) โดยร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ความสำเร็จของโครงการคือการช่วยยกระดับความสามารถของผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในด้านการประกอบการและการเป็นผู้นำ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเพื่อนอีกด้วย ปัจจุบัน โครงการนี้มีผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 4,000 คน รวมทั้งโดยอ้อมสำหรับสมาชิกในครอบครัวอีกกว่า 28,000 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย หรือ “AIP” เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.. 2557 โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะเยาวชนผ่านการศึกษา การสร้างเสริมความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน ส่งประโยชน์ต่อเยาวชน ผู้ปกครอง ครู และสมาชิกชุมชนกว่า 30,000 คน ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการผลักดันให้สงขลาเป็นสมาชิกของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย (TCCN) และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

ขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เชฟรอน ร่วมกับสำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ มากมายภายใต้การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี อาทิ สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงาน เพื่อเน้นย้ำศิลปะอันงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าสงขลา นอกจากนี้ยังสนับสนุนสัปดาห์นักออกแบบสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ด้วยงบประมาณสนับสนุน 6 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

การสนับสนุนการศึกษา

การพัฒนาพลังคนเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคมของเชฟรอน โดยเราได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาจำนวนมากมาย อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

โครงการต้นแบบผลิตครูรุ่นใหม่ “Southeast Asian Teacher Education Program"

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คุรุสภา ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) และเชฟรอน เปิดตัวโครงการต้นแบบผลิตครูรุ่นใหม่ “Southeast Asian Teacher Education Program (SEA-TEP)” ตั้งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแล้ว จำนวน 10 แห่ง โครงการ SEA-TEP นับเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูในสาขาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งเชฟรอนี่ได้สนับสนุนทั้งการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เงินทุนการดำเนินโครงการ การฝึกอบรม ทุนวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการขยายผลต่อไป ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 12 ล้านบาท

เชฟรอนดำเนินงานร่วมกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา หน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “NARIT” เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการปลูกฝังความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ความพยายามเหล่านี้ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียนในหลายรูปแบบ อาทิท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติด ทะเล นิทรรศการดาราศาสตร์ กิจกรรมดาราศาสตร์มุ่งเน้นการจัดคาราวาน ตั้งแต่ปี .. 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสนุบสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 31 ล้านบาท

นอกจากนี้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเชฟรอนได้ช่วยผลักดันให้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญทางภาคใต้ และเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์อิสลามแห่งแรกของประเทศไทย โดยหอดูดาวฯ สงขลา มีผู้มาใช้บริการแล้วมากกว่า 600,000 คน (ข้อมูลเดือนธันวาคม ปี .. 2566)

ตั้งแต่ปี พ.. 2534 เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่เชฟรอน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน (Marine Ecology Summer Camp) โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย โดยทุกๆ ปีมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 30 ถึง 50 คน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 900 คน 

การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม

พนักงานของเชฟรอนและครอบครัวได้ร่วมโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยในแต่ละปีมีจิตอาสาเชฟรอนกว่าหลายร้อยคนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและสนามเด็กเล่น ปลูกป่าชายเลน ขุดคลอง สร้างฝายฝายชะลอน้ำ บริจาคสิ่งของ และสร้างศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้ พนักงานเชฟรอนยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในช่วงรอมฎอนและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น เชฟรอนยังดำเนินโครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 26 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566)

 

เชฟรอนศุกร์อาสา

กิจกรรมพัฒนาสังคมของพนักงาน