ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิตรภาพที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย

Enjoy Science: Young Makers Contest

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest

เชฟรอนมีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน โดยอาศัยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ 4 E คือการศึกษา (Education) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment & Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement)

การสนับสนุนการศึกษา

เชฟรอนได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาจำนวนมากมาย อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เชฟรอนได้จัดตั้งโครงการ University Partnership Program เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยเชฟรอนได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2561 พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมโดยการมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย จัดหลักสูตรระยะสั้น และปรับปรุงห้องปฎิบัติการ อีกทั้งเชฟรอนยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยาและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560

นอกจากนี้ เชฟรอนได้ดำเนินโครงการทุนช่างเทคนิคปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการมอบทุนฝึกอบรมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในสายงานช่างเทคนิคปิโตรลียม ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย ไม่เพียงแต่เท่านี้ ยังได้มอบทุนเยาวชนคนดีให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี อีกทั้งสนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รากแก้วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

ในปี พ.ศ. 2556 เชฟรอนร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิธีพูดคุยกับลูกหลานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสุขภาวะทางเพศอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ภายในครอบครัว

โดยเชฟรอนได้ดำเนินโครงการ Thailand Partnership Initiative หรือที่รู้จักภายใต้ชื่อ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็นโครงการระยะยาว 8 ปี ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ มีนักเรียนได้รับการฝึกทักษะแล้วประมาณ 2.4 ล้านคน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนกว่า 16,000 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 724 แห่ง ทั่วประเทศ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เชฟรอนดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

เชฟรอนดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 เชฟรอนร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเปิดตัวโครงการ “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” หรือ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมพลังประชาชนให้เป็นแรงขับเคลื่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดการกับดิน น้ำ ป่า รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็นต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ เชฟรอนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย เช่น โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Rigs-to-Reefs) โครงการก่อสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (Artificial Coral Reef for Small Marine Species Habitat) โครงการวางทุ่นจอดเรือถาวรเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง (Mooring Buoys Anchors) และโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน (Mangrove Forest Rehabilitation)

การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เชฟรอนได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

เชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต

โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต

เชฟรอนได้สนับสนุนโครงการ “เชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” หรือการสนับสนุนวิสาหกิจธุรกิจ สำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (Chevron Fund4Life Entrepreneurial Support for Woman Breadwinners) โดยดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ และเงินทุนช่วยเหลือสำหรับสตรีผู้หาเลี้ยงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองใน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

 

นอกจากนี้ เชฟรอนยังร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา 50 หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ผ่านการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน จัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นกว่า 120,000 คน

การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม

พนักงานของเชฟรอนได้ร่วมโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในแต่ละปี มีพนักงานและครอบครัวกว่าหลายร้อยคนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและสนามเด็กเล่น ปลูกป่าชายเลน ขุดคลอง สร้างฝายฝายชะลอน้ำ บริจาคสิ่งของ และสร้างศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้พนักงานเชฟรอนยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น โครงการเยี่ยมเยียนมัสยิดในจังหวัดสงขลาในช่วงประเพณีถือศีลอดรอมฎอน และการแห่ผ้าขึ้นธาตุเองในวันมาฆบูชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ไม่เพียงเท่านั้น เชฟรอนยังดำเนินโครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2558 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 596,700 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564)

เชฟรอนศุกร์อาสา

กิจกรรมพัฒนาสังคมของพนักงาน