โครงการนักศึกษาฝึกงาน

โอกาสในการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง

 โครงการนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, ธรณีวิทยา, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์,  รัฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับทางบริษัทฯ สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานผ่านลิงค์นี้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน

 • ความรู้ในธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
 • เบี้ยเลี้ยงรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
 • ประกาศนียบัตร

รายละเอียดโครงการ

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยฝึกงานในส่วนงาน petroleum engineering, wells และ earth sciences

 

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล *วิศวกรรมปิโตรเลียมและภาควิชา *ธรณีวิทยา
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

*เปิดรับสมัครและพิจารณานิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

 

 

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยฝึกงานในส่วนงานด้านงานสนับสนุน (support functions)
 

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์,  รัฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 

แจ้งนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

 

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม พร้อมส่งประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Recent transcript) ตามลิงค์นี้ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งเอกสารตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ 


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลมาที่ hrthai@chevron.com 

อนึ่ง บริษัท เชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคน บริษัท เชฟรอนฯ จะติดต่อหรือนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement