โครงการนักศึกษาฝึกงาน

โอกาสในการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง

 โครงการนักศึกษาฝึกงาน

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน

 • ความรู้ในธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
 • เบี้ยเลี้ยงรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
 • ประกาศนียบัตร

รายละเอียดโครงการ

โครงการ summer internship โดยฝึกงานในส่วนงาน petroleum engineering, facilities engineering, drilling & completion engineering  (engineering functions) และ earth sciences

 

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า วัดคุมฯ และภาควิชาธรณีวิทยา
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 
โครงการ summer internship โดยฝึกงานในส่วนงานด้านงานสนับสนุน (support functions)

 

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
  โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
กำหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือกในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านทาง website ขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดแผนโครงการนักศึกษาฝึกงาน และจะประกาศกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิงค์นี้เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ

 • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ THHRSSRecruitment@chevron.com

อนึ่ง บริษัท เชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคน บริษัท เชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement