การสำรวจและผลิตพลังงาน
ในประเทศ

เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย มานานกว่า 59 ปี เราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้เหมาะกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในสภาพธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของอ่าวไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย ซึ่งช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนี้ 

ปัจจุบัน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทย ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึงปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,400 คน (99% เป็นคนไทย) และมีพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา 880คน โดยประมาณ

36 ปี เอราวัณ จุดเริ่มต้นพลังงานไทย

36 ปี เอราวัณ จุดเริ่มต้นพลังงานไทย

“เอราวัณ” แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในอ่าวไทย ได้ทำหน้าที่ผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้ทุกคนได้ใช้ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชฟรอนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทยทุกคน