ปกป้องคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในทุกกิจกรรมการออกแบบ การพัฒนา การปฏิบัติงาน
รวมถึงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย

ปะการังหลากสี

เชฟรอนให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนคุ้มครองสินทรัพย์ ดูแลชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการนำ “ระบบบริหารจัดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน” (Operational Excellence Management System) มาใช้อย่างเคร่งครัด

พนักงานทั้งหมดของเรามีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นของเชฟรอนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เรานำมาใช้บริหารจัดการอย่างเคร่งครัด ทำให้เชฟรอนบรรลุผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจวัดผลการดำเนินงานอยู่เสมอ ทำให้เรามีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเชฟรอนมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมนี้ โดยตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะอ่าวไทยคือบ้าน ทุกชีวิตในทะเลคือครอบครัวของเรา

เพราะอ่าวไทยคือบ้าน ทุกชีวิตในทะเลคือครอบครัวของเรา

หลักการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เชฟรอนมีหลักการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจของเราดังนี้ 

  • การตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
    ทุกคนล้วนต้องทำการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำวันไปจนถึงการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เราย่อมตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อนำสิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    เราใช้ระบบการบริหารจัดการความเป็นเลิศ เพื่อบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
  • กำกับดูแลสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
    เรามีการวางแผนและดำเนินการรื้อถอน ฟื้นฟู และแปรสภาพสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ยังใช้งานอยู่และที่เลิกใช้งานแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐบาลตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2557 ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ เรายังได้รับ “รางวัลระดับยอดเยี่ยม” จากพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น (SHE) จัดขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปี 2558 และปี 2559

energy transition

ขับเคลื่อนพลังงานแห่งอนาคตสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เชฟรอนเชื่อมั่นว่า พลังงานแห่งอนาคต คือพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำ และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งในวันนี้และในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน คือการเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งพลังงานฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นที่ต้องการสูงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้า ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ให้สอดคล้องกับหลักการของนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate policy principles) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานและการลงทุน

การลดความเข้มข้นของคาร์บอนในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการปฏิบัติงานของเรา โดยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และปรับนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ