เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2566

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประจำปี 2566

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

เอกสารเพิ่มเติมจาก

รายงานประจำปี 2566

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

เอกสารข้อมูลทั่วไป

Fact Sheet

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

เชฟรอนกับการเติบโต  ของเศรษฐกิจไทย

เชฟรอนกับการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย 

ดาวน์โหลด PDF

ถาม-ตอบยอดฮิต

ถาม-ตอบยอดฮิต

จากการสารวจและผลิตปิโตรเลียม

ในประเทศไทย

ดาวน์โหลด PDF