ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง

ปัจจุบัน คุณชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยขึ้นรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร คุณชาทิตย์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

ก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในปี พ.ศ. 2559 - 2561 คุณชาทิตย์ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต นอกจากนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559 ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแหล่งผลิตไพลิน และผู้ช่วยผู้จัดการแหล่งผลิตปลาทองในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556

ด้วยประสบการณ์การทำงานกับเชฟรอนมานานกว่า 19 ปี คุณชาทิตย์ได้รับตำแหน่งผู้นำในหลายๆ โครงการสำคัญทั่วโลก รวมถึงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
คุณชาทิตย์เริ่มต้นทำงานกับเชฟรอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2537 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2546