แผนผังองค์กร

เรามุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติ

กิตติพงษ์ เชิญวัฒนชัย
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
รณรงค์ ชาญเลขา
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต
เทเลอร์ ไรอัน เบ็คนาร์ด
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการขุดเจาะหลุม
วาสนา ศิริวัลลภ
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกฏหมาย
ปฏิเวธ บุณยะผลึก
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ศักดิ์ชัย แซ่เซีย
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์
ปัณวรรธน์ นิลกิจศรานนท์
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง
ศิริวรรณ ทางธนกุล
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน
อรรจน์ ตุลารักษ์
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายโครงการร่วมทุน 
พรสุรีย์ กอนันทา
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร
ทรรศนีย์ หงษ์ไกรเลิศ
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
ชงโค โสตถิพลาฤทธิ์
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พอพิชญ์ พงษ์พานิช
พอพิชญ์ พงษ์พานิช
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ