แผนผังองค์กร

เรามุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง

เจฟฟ์ เลอร์แมน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติ

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติ

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
อลัน พิตต์ส
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต
อาทิตย์ กริชพิพรรธ
อาทิตย์ กริชพิพรรธ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
วาสนา ศิริวัลลภ
วาสนา ศิริวัลลภ
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
บุษบา มาพบพันธ์
บุษบา มาพบพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ณิสา กาญจนจารี
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
pativate
ปฏิเวธ บุณยะผลึก
ผู้จัดการฝ่ายวางแแผนยุทธศาสตร์และการพาณิชย์
อนวัช โสภาพงศ์
อนวัช โสภาพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ศิริวรรณ ทางธนกุล
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน