ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะช่างเทคนิคปิโตรเลียม

ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ดำเนินโครงการทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมมา 14 รุ่นแล้ว ซึ่งโครงการมีจุดประสงค์ที่จะมอบทุนให้แก่ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือเริ่มต้นทำงานในสายงานด้านช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในด้านปฏิบัติการ ความปลอดภัย และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิดโครงการรุ่นต่อไป 

คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขปสำหรับรุ่นที่ 14 มีดังนี้

คุณสมบัติ
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
• ตาไม่บอดสีสำหรับผู้สมัครในสาขาอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา
• ปวส. หรือ
• ปริญญาตรีโดยต้องผ่านวุฒิ ปวส. ในสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ
• เครื่องยนต์
• อิเล็กทรอนิกส์
• ไฟฟ้ากำลัง
• เครื่องกลอุตสาหกรรม
• อุปกรณ์วัดคุม

เกรดเฉลี่ยทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5